1. ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 2. ΠΩΣ ΜΕΛΕΤΩ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
 3. GRAMMAR AND SYNTAX DEFINITIONS
      3.1 THE ALPHABET 
      3.2 ARTICLES
            3.2.1 DEFINITE ARTICLE : ' THE '       
            3.2.2 ' THE ' IS USED OR OMITTED
            3.2.3 INDEFINITE ARTICLE: ' A ' 
      3.3 ADVERBS  
      3.4 ADJECTIVES
      3.5 NOUNS 
      3.6 PRONOUNS 
      3.7 VERB 
      3.8 GERUND 
      3.9 INFINITIVE 
      3.10 PARTICIPLE    
      3.11 PREPOSITIONS     
           3.11.1 PREPOSITIONS OF PLACE
           3.11.2 PREPOSITIONS OF TIME
           3.11.3 OTHER PREPOSITIONS
      3.12 SENTENCE
      3.13 CONJUNCTIONS 
      3.14 LINKERS
      3.15 EXCLAMATION
 4. WORD ORDER 
 5. PRONUNCIATION
 6. PLURAL OF NOUNS
 7. PLURAL OF IRREGULAR NOUNS
 8. COUNTABLE, UNCOUNTABLE NOUNS (much,many,some,any,no,a lot of etc)
 9. COMPARISON OF ADJECTIVES AND ADVERBS
10. INDEFINITE PRONOUNS (someone,anyone,no one etc)
11. BOTH,ALL,NEITHER NOR,NONE
12. OBJECT PRONOUNS (e.g. me,you,him,her,it,us,you,them ,etc)
13. WHO,WHOM,WHOSE,BY WHOM
14. POSSESSIVE ADJECTIVES AND PRONOUNS
15. POSSESSIVE CASE
16. VERB "TO BE"
17. SIMPLE PRESENT (“do”,”tell”,”say”,”play”)
18. SIMPLE PRESENT AND ADVERBS OF FREQUENCY 
19. USE OF FUTURE TENSE
20. FUTURE TENSE (e.g. “ to be ”,” to have ”)
21. GOING TO FORM
22. FUTURE AND TIME WORDS
23. PAST TENSE
24. REGULAR VERBS: FORMATION RULES OF PAST TENSE
25. REGULAR AND IRREGULAR PAST TENSE RULES
26. PAST TENSE - VERB “ TO BE ”
27. PAST TENSE: USE
28. PRESENT PERFECT
29. PRESENT PERFECT-IRREGULAR PRESENT PERFECT
30. PRESENT PERFECT (e.g. “play”,”write”)
31. PRESENT PERFECT CONTINUOUS
32. SIMPLE PAST OR PRESENT PERFECT
33. FUTURE PERFECT (e.g. “play”,”write”)
34. FORMATION OF SIMPLE TENSES
35. FORMATION RULES OF PRESENT PARTICIPLE
36. PRESENT CONTINUOUS
37. SIMPLE TENSES – BASIC TENSES
38. SIMPLE TENSES (e.g. “play”,”write”)
39. FUTURE CONTINUOUS
40. PAST CONTINUOUS
41. PAST PERFECT-PRESENT PERFECT CONTINUOUS
42. PAST PERFECT CONTINUOUS
43. TIME WORDS
44. IMPERATIVE
45. VERB “HAVE”
46. VERB “MAY”
47. VERB “NEED”
48. VERB “CAN”-“COULD”
49. VERB “MUST”
50. PASSIVE VOICE
51. CAUSATIVE FORM
52 TAIL QUESTIONS
     52.1 TAIL QUESTIONS - “ BE”
     52.2 TAIL QUESTIONS -“I AM GOING TO”
     52.3 TAIL QUESTIONS - “PLAY“ PRESENT CONTINUOUS
     52.4 TAIL QUESTIONS - “CAN” ,”COULD”
     52.5 TAIL QUESTIONS - “MUST” ,”HAD TO”
     52.6 TAIL QUESTIONS- “PLAY” SIMPLE PRESENT
     52.7 TAIL QUESTIONS REVISION
53. QUESTION TAGS-TAIL QUESTIONS
54. TAG SUBSTITUTES
55. RELATIVES
56. INDIRECT SPEECH
57. CONDITIONALS
58. WISHES
59. SO, SUCH
60. WOULD RATHER
61. GERUND
62. OBLIGATION
63. SHOULD – HAD BETTER
64. INVERSION
65. DERIVATIVES
66. EXPRESSIONS 
     66.1 MR ,MRS,MISS,MS, TELEPHONE NUMBERS
     66.2 HOW , QUITE RATHER
     66.3 A LOT OF ,MUCH,MANY
     66.4 NON CONTINUOUS VERBS,TO BE ASLEEP,TO BE ALIVE, LIKE
     66.5 I THINK,WHO,WHY,WHAT ABOUT,HOW ABOUT,WHEN,
            WHAT TIME,I AM GOOD AT
     66.6 TOO,ALSO,AS WELL,OTHER,FREQUENCY EXPRESSIONS,
            MEANS OF TRANSPORTATION
67. TELLING THE TIME
68. TA ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
69. TYPES OF COMPOSITION
70. PLANNING
71. PARAGRAPH DEVELOPMENT
72. COMPOSITION PAPER
73. CONNECTORS AND MODIFIERS
74. CONJUCTIONS OF SUBORDINATE CLAUSES
75. PARAGRAPH LINKERS
76. PARAGRAPH OR SENTENCE LINKERS
77. LETTER WRITTING 
     77.1 INFORMAL LETTER
     77.2 FORMAL LETTER-CURRICULUM VITAE
     77.3 USEFUL WORDS AND PHRASES
     77.4 FRIENDLY LETTER
     77.5 BUSINESS LETTER
78. COMMON MISTAKES IN COMPOSITION AND LETTER
79. SAMPLE COMPOSITIONS AND LETTERS
80. ORAL EXAMS
81. INTERVIEWS
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                     

 

Οι Εγγχρωμες Πινακίδες Γραμματικής διδάσκονται στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών
Σιοτρόπου-Βασιλάκη-Χρυσοχοίδης από το 1961 μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκαν από την κ. Σιοτρόπου Γεωργία την εποχή που δεν υπήρχαν έγχρωμα βιβλία ξένων γλωσσών στην Ελλάδα.